lehká a kompaktníPERSONN                                                      Lehká a kompaktní - jednoduchá manipulace díky šesti segmentům - příznivá cena

Hrdlovačka komínových rour

Obchodní podmínky!

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.ekamin.cz, provozovaném společností VAOS  CV GROUPS s.r.o., nám Dr. Beneše 1232/7, Chomutov, 430 01. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

· Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

· Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

· Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

· Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

Prodejní ceny

Ceny v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele uvedeny bez DPH. Ceny uvedené na faktuře jsou pro spotřebitele vždy uvedeny s DPH. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Právo prodávajícího od smlouvy odstoupit

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude prodávající neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právo kupujícího spotřebitele od smlouvy odstoupit 

Spotřebitel má dle § 53/7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích. Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje

· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14dnů od převzetí plnění,

· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.)

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, který může kdykoliv odvolat. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Způsob platby 

Úhrada zboží v internetovém obchodě je možná pouze přes fakturu.

Pro nové zákazníky je nejdříve vyžadována platba faktury, poté se zboží odesílá.

Pro stávající zákazníky  se nastavené podmínky nemění.

Záruční podmínky

Reklamace- servis 

Na veškeré námi dodávané výrobky platí pro kupující spotřebitele záruční doba 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky kupujícím. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. V případě poruchy výrobku po záruční době, může kupující uplatnit reklamaci u prodejce. V souladu s §620 ods. (3) občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat k výrobkům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU dostačující pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží (přilepena v průhledné fólii na OBALU spotřebiče, v emailu, poštou) či jiný doklad prokazující koupi zboží u prodávajícího. .

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Vaši reklamaci vyřídíme v co nejkratším termínu k Vaší spokojenosti. Pro internetový obchod platí stejné podmínky, jako v běžných kamenných obchodech. V žádném případě nemějte obavy z vyřizování reklamace. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoní-kem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Rozpor s kupní smlouvou 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shoda s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. ·

– Povinností kupujícího, který není spotřebitelem, je přesvědčit se při přebírání objednaného zboží, zda není mechanicky poškozeno (výrobek, obal) a zda odpovídá vámi objednanému zboží. Podpisem přepravci kupující nikoli spotřebitel stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a nepoškozená. Pokud kupující nikoli spotřebitel zjistí závadu, doporučujeme, aby zboží nepřebíral a na místě s řidičem sepsal reklamační protokol, na pozdější reklamace ve smyslu mechanického poškození nebude brán zřetel. Tuto skutečnost prosím ihned sdělte na tel. +420 601 156 263, popř. e-mail: ekamin@email.cz.

– Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese vůči kupujícímu nikoli spotřebiteli dopravce, přičemž veškeré zboží je pojištěno. Následně, může takový kupující požadovat vrácení peněz na prodávajícím, popř. nový výrobek. Vůči kupujícímu spotřebiteli odpovídá za poškození v průběhu přepravy prodávající.

– Po převzetí zboží kupujícím se na výrobek vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.

– V případě naplnění ustanovení zákona, má kupující v souladu s § 622 obč.z. právo na :

1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

– V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Ustanovení se vztahuje pouze na spotřebitele. Kupující, který není spotřebitelem, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Znění zákona a stanovisko ČOI: 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).